Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

lapis-lazuli
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie
lapis-lazuli
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena
lapis-lazuli
5298 d304
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutkapa outkapa
lapis-lazuli
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
lapis-lazuli
1006 5784 500
lapis-lazuli
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
lapis-lazuli
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viaheyorpheus heyorpheus
lapis-lazuli
3597 3e3e 500
Reposted fromverronique verronique viailovegreen ilovegreen
lapis-lazuli
lapis-lazuli

December 30 2017

lapis-lazuli
Reposted fromantichris antichris viagreywolf greywolf
5915 6d63 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaavooid avooid
lapis-lazuli
8581 a792 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapatrzpodnogi patrzpodnogi
lapis-lazuli
1247 2909 500
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viakrukowate krukowate
lapis-lazuli
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viainsidemysoul insidemysoul
lapis-lazuli
3714 6f34
Reposted frompseikow pseikow viapatrzpodnogi patrzpodnogi
lapis-lazuli
6533 0b18
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSenyia Senyia
lapis-lazuli
9718 fdfd
Reposted fromoiv13 oiv13 viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl