Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

lapis-lazuli
lapis-lazuli
Reposted fromFlau Flau viajethra jethra
1242 f71b 500
Reposted fromparadise-city paradise-city viajethra jethra
lapis-lazuli
6117 c183
lapis-lazuli

August 16 2017

7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaprincess-carolyn princess-carolyn
lapis-lazuli
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
lapis-lazuli
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
lapis-lazuli
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viainspirations inspirations
lapis-lazuli
lapis-lazuli
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viacalineczka calineczka
lapis-lazuli
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viablackheartgirl blackheartgirl
lapis-lazuli
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialaennah laennah
lapis-lazuli
lapis-lazuli
2535 20e9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
lapis-lazuli
Reposted fromgruetze gruetze vianami nami
lapis-lazuli
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

August 15 2017

lapis-lazuli
6213 7682
lapis-lazuli
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viainsomniahumanstory insomniahumanstory

July 16 2017

1822 3009
Reposted fromerial erial viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl